کیت رنگ ابرو ماگرای با فرمول فوق تخصصی

کیفیت شایسته شماست

اولین رنگ ابرو با آمونیاک کمتر از 1% همراه با اکسیدان طبی , حاوی 4 روغن : ماکادمیا , پسته , بادام , آرگان